S.O.S. akciová společnost, Olomouc

S námi bezpečí není jen pocit!

Vítejte
na stránkách nejstarší
bezpečností služby
na střední Moravě.

Jak poznat kvalitu?

Kde hledat v bezpečnostních službách kvalitu?

Trh bezpečnostních služeb je v současné době v České republice výrazně zdeformovaný. Bezpečnostní firmy se, ve snaze získat zákazníka, předhánějí v nabízení služeb za co nejnižší ceny. Ty se tak v některých případech dostávají na úroveň, která není, při dodržení všech obecně závazných právních předpisů, reálná. Je to spirála smrti. Firmám, které řádně podnikají, konkurují firmy, které se za bezpečnostní služby pouze vydávají, které nejrůznějšími způsoby obcházejí platné právní předpisy (zejména pracovněprávní) a které nedisponují ani zblem toho, co ve svých nabídkách deklarují. Státní kontrolní orgány nejsou s to kontrolami tyto subjekty odhalit, natož eliminovat a zákazníci, pod vlivem nejrůznějších diskontních nabídek, upřednostňují nejnižší cenu, aniž by ji srovnávali s kvalitativním obsahem služby. Na jejich obhajobu nutno říci, že mnohdy ani nevědí, jak kvalitu bezpečnostní služby hodnotit.

Centrální dohledPodnikáte v jiném oboru a zdají se vám výše uvedené myšlenky povědomé? Takováto či podobná charakteristika platí bohužel v České republice stále ještě pro mnoho oborů podnikatelské činnosti, nejenom pro obor komerční bezpečnosti.

Neosobujeme si právo odhalení či hodnocení příčin takového stavu. Avšak zcela jasně a zřetelně prohlašujeme, že k udržování tohoto stavu v žádném případě nepřispíváme. Veškeré námi poskytované služby jsou provozovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy a svým obsahem odpovídají deklarovaným podmínkám.

Ozdravení neutěšeného stavu na trhu bezpečnostních služeb si klade za cíl novelizace zákona číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, provedená s účinností od 1. ledna 2009 zákonem číslo 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. Tento zákon stanovuje specifické odborné a zdravotní způsobilosti pro pracovníky bezpečnostních služeb všech kategorií, včetně povinnosti prokázat odbornou způsobilost zkouškou před akreditovanou komisí. Jednoznačným cílem této právní úpravy je zvýšit úroveň bezpečnostních služeb v ČR.

Jak tedy poznat kvalitní bezpečnostní službu?

Velmi zjednodušeně porovnáním toho co služba nabízí se skutečností. V konkrétní nabídce hledáním základních standardů u jednotlivých druhů služeb a v konkrétní realitě pak zjišťováním jejich skutečné existence. Základní standardy již nyní vycházejí z výše citovaného obecně závazného právního předpisu, z bezpečnostní praxe a zkušeností, ale upravují je například i směrnice České asociace pojišťoven, zapracované do pojistných podmínek pojištění majetku téměř všech pojišťoven. Co tedy hledat a porovnávat kromě plnění zákonem stanovených podmínek odborné a zdravotní způsobilosti všech pracovníků?

Obecně u každé firmy pro kterýkoliv druh služby

Jak dlouho subjekt (firma) na trhu působí?
Zahájení podnikání v oboru bezpečnostních služeb je velmi jednoduché, avšak ke kvalitnímu zajištění služeb je bezpodmínečně nutná určitá infrastruktura. Její vytvoření není jednoduché ani levné. Dobré zázemí pro své pracovníky v terénu (na objektech) nemůže vytvořit firma existující několik měsíců.

Kolikrát firma již změnila svoji identitu?
Naprosto běžným folklórem českého podnikatelského prostředí je přelévání majetku z jedné firmy do druhé, zanecháváním dluhů v likvidovaných firmách (vůči státu, zaměstnancům, obchodním partnerům), převodem zakázek na nově vzniklé firmy a podobně. Má-li firma starosti se svým hospodařením a zachraňováním majetku, nemůže se kvalitně věnovat obsluze potřeb svých klientů.

V jakých jiných oborech firma podniká? V kolika jiných firmách, na jakých postech a v jakých oborech podnikání se angažují či angažovali její statutární zástupci?
Personální zainteresovanost vedení firem do přímého poskytování služeb a neprovázanost na jiné podnikatelské obory, zvyšuje důvěryhodnost bezpečnostních služeb.

Jak se firma angažuje společensky?
Působení každé firmy v oblasti sociální odpovědnosti (hojně používaným cizím termínem pro ni je „corporate social responsibility – CRM“) je výrazným obrazem filosofie jejího podnikání. Společensky odpovědná firma se chová slušně ke svým zaměstnancům, podle svých možností podporuje rozvoj obce (města), společenských organizací, spolků dětí a mládeže, charitu a udržování národních zvyků.

Převoz cenných zásilekJakým způsobem navrhuje služba úpravu smluvního vztahu?
Obsah a rozsah služeb by měl být vymezen co nejpodrobněji (co do povinností pracovníků i jednotek množství práce). Smluvní podmínky by měly být flexibilní, změna smluvních podmínek v případě změny operativní situace by pro klienta měla být jednoduchá.

Jak je v návrhu smlouvy modifikována odpovědnost firmy za kvalitu služby a odpovědnost za škodu?
Klientovi přísluší možnost kontroly kvality poskytovaných služeb. Smluvní podmínky by měly obsahovat postup řešení případných nedostatků v kvalitě a způsob řešení škod.

Jak má firma odpovědnost za škodu pojištěnu?
Pojistné podmínky bezpečnostní firmy by měly obsahovat i garanci náhrady škody na majetku klienta (majetku, který služba ochraňuje), pokud ke škodě na něm dojde v důsledku porušení některé její smluvní povinnosti.

Jak má firma zpracovánu či jak registruje návaznost interních předpisů zákazníka?
Do podmínek poskytování bezpečnostních služeb zcela nutně zasahují také interní předpisy klienta, například z oblasti BOZP, PO. Zajímá se vůbec bezpečnostní firma o tyto podmínky?

Jaké specifické standardy hledat u jednotlivých druhů služeb a jak je upravují podmínky pojišťoven?

Fyzická ostraha:

 • Pravidla výkonu fyzické ostrahy jsou upravena vnitřním předpisem bezpečnostní firmy, který konkretizuje soubor povinností, kompetencí a pravomocí jejích pracovníků.
 • Každý pracovník je označen identifikační kartou, která minimálně obsahuje obchodní jméno firmy, barevnou fotografii pracovníka a jeho identifikační číslo.
 • Každý pracovník je vybaven stejnokrojem, který není zaměnitelný se stejnokroji státních bezpečnostních ozbrojených sborů.
 • Pro realizaci fyzické ostrahy na konkrétním objektu (pracovišti) je zpracována individuální instrukce (směrnice), která je po odsouhlasení oběma stranami součástí smluvního vztahu.
 • Fyzická ostraha je nabízena a realizována za reálnou cenu, z čehož vyplývá, že pracovníci ostrahy dostávají adekvátní mzdu!
 • K provozování fyzické ostrahy má kvalitní bezpečnostní služba vytvořenu odpovídající infrastrukturu, která zahrnuje:
  • organizační podporu
  • personální podporu
  • technickou podporu

Ostraha objektů prostřednictvím pultu centrální ochrany (PCO):

 • 24 hodinový dispečink s kvalifikovanou obsluhou musí být samostatným chráněným, režimovým pracovištěm, splňujícím stanovené technické, organizační, personální a stavební podmínky. Za takový dispečink nelze považovat vrátnice fyzicky střežených objektů, kde funkci obsluhy zajišťuje pracovník fyzické ostrahy.
 • Firma musí disponovat dostatečným počtem výjezdových vozidel s kvalifikovanou osádkou (má-li na PCO připojeno více než 200 objektů jsou požadována minimálně 3 vozidla).
 • Spojení dispečinku s výjezdovými vozidly musí být zabezpečeno radiovým spojením po vyhrazené profesionální radiové síti (frekvence přidělena Českým telekomunikačním úřadem) a zálohováno mobilními telefony.
 • Pult centrální ochrany pro příjem zpráv z objektů musí být certifikován státní akreditovanou zkušebnou, musí být provozován a obsluhován v nepřetržitém provozu, jeho obslužný systém musí být schopen identifikovat, vyhodnocovat a archivovat přijaté zprávy nezávisle na obsluze a musí mít k dispozici dva na sobě nezávislé energetické zdroje.
 • Přenos signálů z objektů na PCO musí být zajištěn alespoň dvěma na sobě nezávislými způsoby dle výběru zákazníka, z nichž jeden musí být bezdrátový.
 • Umístění pultu centrální ochrany musí splňovat přísné bezpečnostní a stavebně technické podmínky – opět je zásadně nepřípustné jeho umístění na vrátnici fyzicky střeženého objektu.
 • Podmínky zajišťování ostrahy objektu prostřednictvím pultu centrální ochrany musí být stanoveny smlouvou mezi bezpečnostní firmou a zákazníkem.
 • O průběhu střežení a provedených zásazích na objektu musí vést firma podrobnou dokumentaci.
 • Maximální doba dojezdu zásahové jednotky k objektu při prověřování poplachového signálu musí být v souladu s reálnými podmínkami v době výjezdu, nikdy však nesmí překročit 20 minut od přijetí poplachového signálu na pult centrální ochrany.

Instalace systémů elektrické zabezpečovací a požární signalizace a kamerových systémů (EZS, EPS a CCTV):
Tato oblast bezpečnostních služeb je nejpodrobněji normativně upravena, a to i státními normami a má návaznost na úpravu jiných oborů, zejména na úpravu elektrických zařízení.

 • Ke střežení objektu musí být používány výhradně prvky elektrické signalizace, schválené státní akreditovanou zkušebnou.
 • Před instalací systému musí být provedeno vyhodnocení objektu (budovy) a provedeno jeho zařazení do příslušného rizikového stupně. Cílem tohoto zhodnocení a zařazení je stanovení rozsahu instalovaného zařízení a výběr vhodných komponentů (například stanovit kolik je třeba čidel, jakého stupně a jakého druhu).
 • V souladu s bezpečnostními riziky objektu musí být zvoleno místo umístění ústředny a ovládacích panelů systému.
 • Pro plnění svých funkcí, pro které byl na objekt instalován, by systém měl být připojen na pult centrální ochrany kvalitní bezpečnostní služby.
 • Pro bezproblémový provoz systému je nutné, aby firma poskytovala nepřetržitý záruční i pozáruční servis. Systém vyžaduje při poruše okamžitou opravu, pravidelné zkoušky funkčnosti a průběžné vedení dokumentace o jeho provozu a ošetřování.
 • Při předání systému k provozu musí být zpracována nutná dokumentace (protokol o předání, kniha provozu) a provedeno kvalifikované zaškolení obsluhy. Je-li systém proveden v souladu se všemi výše uvedenými podmínkami, je registrovaná montážní firma oprávněna vydat zákazníkovi ATEST (firma musí disponovat registrací CI ČAP).

Dočetli jste celý text až na toto místo?
Pak vám jistě není kvalita ochrany vašeho majetku lhostejná!
Velmi rádi vám poskytneme podrobné informace.
Těšíme se na jednání s vámi.

Rychlý kontakt

Mobil:+420 728 982 243
+420 602 516 517

Telefon:+420 585 231 325
+420 585 231 355
+420 585 231 540

Fax:+420 585 223 393

E-mail:sos(zavináč)soska.cz

Člen skupiny Bartoň a Partner

V roce 2017 se S.O.S. akciová společnost, Olomouc stala součástí skupiny Bartoň a Partner. Více se dozvíte zde »

Člen skupiny Bartoň a Partner

© Copyright 2019, S.O.S. akciová společnost, Olomouc. Všechna práva vyhrazena.

Grafika by Maaya Design.